Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2009

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Υ.Ε.)

  Αριθ. Πρωτ. 1022

 Αθήνα, ../2/2009

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 Της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Ψαρών 2 & Αγ. Κωνσταντίνου, επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», εκπροσωπούμενης νόμιμα.

ΠΡΟΣ

 1.  Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ), Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα.

2. Το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα.

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

 1.    Το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (Δ/νση Συλλογικών Σχέσεων και Διαφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/90 – Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα.

2.    Τη ΓΣΕΕ, Τ.Θ. 3626, 10210 Αθήνα.

 Κύριοι,

Η Οργάνωσή μας μετά από απόφαση του Δ. Σ. που ελήφθη στις……, και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Σωματείου-μέλους μας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ» σας καλεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο Ν. 1876/90 να ορίσετε τους νόμιμους εκπροσώπους σας, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, τη σύναψη και υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2009, που θα αφορά τους υπαλλήλους στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου των σουπερ-μάρκετ, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση της Σ.Σ.Ε. 2009 και να υπάρξει αντικειμενική βάση της επιχειρηματολογίας που θα αναπτύξετε έτσι ώστε να αναζητηθούν και να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων, σας  καλούμε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 1876/90 να προσκομίσετε εγκαίρως στις διαπραγματεύσεις όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Α. Πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων

 

Στο πλαίσιο της παρούσας καταγγελίας – πρόσκλησης  για τη σύναψη της παρούσας ΣΣΕ και προκειμένου να τεκμηριώσουμε τις θέσεις και τα αιτήματά μας, καταθέτουμε το ακόλουθο πλαίσιο αναφοράς και τεκμηρίωσης, εντός του οποίου  θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να κινηθούν οι φετινές διαπραγματεύσεις.

 

Κατά το έτος 2007 σύμφωνα με την από 1/8/2006 ΣΣΕ, οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτήν, αυξήθηκαν σε δυο δόσεις, από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3,1%  και από 1.9.2007  κατά ποσοστό 3,0%. Οι αυξήσεις αυτές ισοδυναμούν με μέση ετήσια αύξηση των βασικών αποδοχών κατά 4,2% για το 2007.  

Στην διάρκεια του 2007, ο επίσημος πληθωρισμός (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Δ.Τ.Κ) είχε μέση αύξηση 2,7%. Φαίνεται έτσι ότι υπήρξε οριακή αύξηση κατά 1,5% των πραγματικών αποδοχών. Όμως, η αύξηση αυτή, αποτελεί ουσιαστικά μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας, επειδή οι πραγματικές αυξήσεις αυτής της ΣΣΕ (+1,5%) υπολείπονται του επίσημου ποσοστού αύξησης της παραγωγικότητας (+2,8%), δηλαδή η μείωση ανέρχεται σε -1,3%. Σημειώνεται, ότι η ίδια τάση (αν και σε χαμηλότερο ποσοστό) αφορά και την αύξηση των μέσων πραγματικών μισθών στο σύνολο της οικονομίας.  

Στα παραπάνω, πρέπει να συνυπολογισθούν και οι σωρευτικές πραγματικές απώλειες στις πραγματικές αποδοχές που είχαν οι εργαζόμενοι κατά τα παρελθόντα έτη (μέσος ετήσιος πληθωρισμός μείον μέση ετήσια πραγματική αύξηση) και οι οποίες ανέρχονται για την περίοδο 1993-2005 σε πάνω από 10%. 

Κατά συνέπεια, οι ελληνικές επιχειρήσεις καρπώθηκαν αυτήν τη διαφορά σε βάρος του μεριδίου της εργασίας, γεγονός το οποίο οφείλεται στην υψηλή κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 27, του μεριδίου των κερδών στον επιχειρηματικό τομέα (56,1% έναντι 37,9% στην Ευρωζώνη και 36,3% στην Ε.Ε. 27). 

Επίσης, οι αυξήσεις που χορήγησε κατά παρελθόντα έτη η παρούσα ΣΣΕ εξανεμίζονται ουσιαστικά από τη συνεχή και αυξανόμενη  υπερ-φορολόγηση της μισθωτής εργασίας (η συνεισφορά των φόρων επί της εργασίας έχει ανέλθει από 34,1% του ΑΕΠ (1995) σε 38% (2005), ενώ υπάρχει η ταυτόχρονη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.  

Πέραν όμως το παραπάνω, ακόμα και αυτή η φαινόμενη ως πραγματική αύξηση των αποδοχών είναι σε σημαντικό βαθμό πλασματική, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις του πετρελαίου πυροδοτούν ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις και κερδοσκοπία, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνονται στα επίσημα μεγέθη του ΔΤΚ και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών.

Επίσης, βασικό στοιχείο της συλλογικής διαπραγμάτευσης για το έτος 2008, θα πρέπει να είναι η επίτευξη έστω και σταδιακής σύγκλισης των βασικών μισθών με τους αντίστοιχους της Ε.Ε. 15, ιδίως δε από τη στιγμή που και η παραγωγικότητα αυξάνεται με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς των μισθών. Κατά συνέπεια, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στην Ελλάδα οι μέσες αμοιβές αντιπροσωπεύουν το 83% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού (με όρους αγοραστικής δύναμης), ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας αντιπροσωπεύει το 89% του μέσου Ευρωπαϊκού όρου. 

Επιπρόσθετα στην Ελλάδα, ο κατώτατος μικτός μισθός της ΕΓΣΣΕ  (658 ευρώ) αντιπροσωπεύει μόλις το 54% του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών της Ευρώπης, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του κατώτατου μισθού.

Αλλά και ο ελάχιστος εισαγωγικός βασικός μισθός των πωλητών (μια από τις κυριότερες ειδικότητες της ΣΣΕ ΒΙΒΛΙΟΥ) είναι μόλις 813,50 ευρώ μικτά, υπολειπόμενος και αυτός κατά πολύ του μέσου κατώτατου (όχι κλαδικού) ευρωπαϊκού μισθού, ενώ και ο βασικός μισθός ενός εργαζομένου με 20 έτη υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 1107 ευρώ μικτά.

Όπως εκτιμούν αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία, για να υπάρξει σταδιακή σύγκλιση, σε μια περίοδο 7ετίας, με τους βασικούς μισθούς των χωρών της Ε.Ε. και για να καλυφθούν οι βασικές βιοτικές ανάγκες των εργαζομένων, ο κατώτερος βασικός μισθός πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον σε 1.400 ευρώ και να συνδυαστεί με μια σειρά μέτρων Κοινωνικής και Ασφαλιστικής πολιτικής (π.χ. κατώτερη σύνταξη και επίδομα ανεργίας 1400 ευρώ, δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση, χτύπημα της ακρίβειας, φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς κοκ). 

Αντίστοιχα, στη συγκεκριμένη ΣΣΕ, στη ΣΣΕ ΒΙΒΛΙΟΥ (η οποία ως γνωστόν ορίζει τον ελάχιστο βασικό μισθό σε επίπεδο κλάδου), και προκειμένου να υπάρξει πραγματική σύγκλιση με τους βασικούς μισθούς αντίστοιχων κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων στις χώρες της Ε.Ε. (για τις οποίες δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία αλλά είναι δεδομένο ότι είναι και αυτοί  υψηλότεροι σε σχέση με τους κατώτατους μισθούς ασφαλείας), ο κατώτερος βασικός μισθός θα πρέπει να είναι 1400 ευρώ.

 

Η Ομοσπονδία μας, αλλά και το σωματείο μέλος της (Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής), πέρα από όσα επισημάναμε για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και τη θέση των μισθωτών, θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις και κάποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο του ΒΙΒΛΙΟΥ. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να τεκμηριώσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν στο Σχέδιο ΣΣΕ για τις φετινές διαπραγματεύσεις. Αντιπαρερχόμαστε με στοιχεία και επιχειρήματα τη μεμψίμοιρη λογική των εργοδοτών (για περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων) και την αρνητική ανταπόκριση στα αιτήματά μας.

Το βασικό επιχείρημα των εκδοτών και βιβλιοπωλών, ότι η ελληνική αγορά είναι μικρή και δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει παρά μικρό περιθώριο κέρδους, δεν ευσταθεί. Πρόσφατες έρευνες και μελέτες, που βασίζονται σε στοιχεία των ίδιων των εκδοτών (ή/και βιβλιοπωλών) μαρτυρούν το αντίθετο.

Δεν ευσταθεί επίσης το επιχείρημα ότι οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, γεγονός που επίσης δεν επιφέρει, όπως υποστηρίζουν, μεγάλα κέρδη. Γνωρίζουμε και εμείς ότι ο ελληνικός εκδοτικός χώρος είναι κατακερματισμένος, αποτελούμενος από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Τον τόνο όμως στο χώρο του βιβλίου τον δίνουν ορισμένοι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι (οικογενειακής φύσης μεν, αλλά σε καμία περίπτωση αξιολύπητοι ως προς τα κέρδη τους!), και μερικές αλυσίδες λιανικής πώλησης («σούπερ μάρκετ») βιβλίων. Οι επιχειρήσεις αυτές όχι μόνο κάνουν τζίρους εκατομμυρίων ευρώ (και μάλιστα με αυξητικές τάσεις, όπως δείχνουν όλες οι στατιστικές για το βιβλίο), αλλά εκδίδουν και τους περισσότερους τίτλους κάθε χρόνο. Για κάποιους δε από αυτούς τα έσοδα αυτά εκτινάσσονται από την έκδοση των σχολικών βοηθημάτων και για κάποιους εκδοτικούς οίκους ακόμη περισσότερο από την έκδοση των σχολικών βιβλίων (μετά τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης το 2007-2008).

 Πρόκειται πάντα για τους ίδιους που «γκρινιάζουν», προκειμένου να δικαιολογούν μεταξύ άλλων και την απαράδεκτη αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν στους εργαζόμενους, που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην τεράστια αυτή παραγωγή, αλλά όχι και στα έσοδα που αυτή επιφέρει.  

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα στοιχεία που αντλήσαμε από σχετική κλαδική μελέτη την οποία εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), ώστε να είναι σαφής η βάση πάνω στην οποία στηρίζουμε τα αιτήματά μας.

Κατά το 2006 δραστηριοποιήθηκαν 730 εκδοτικοί οίκοι από 374 που υπήρχαν το 1996. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση ισχυροποίησης των μεγάλων εταιρειών έκδοσης και εισαγωγής βιβλίων εις βάρος των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα βιβλία αυξήθηκε την περίοδο 1995-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%. Ο αριθμός των νέων τίτλων βιβλίων που εκδόθηκαν το 2006 παρουσίασε αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (στοιχεία ICAP), με πρωτοπόρους τους εκδοτικούς οίκους: Πατάκης (367 τίτλοι), Σαβάλας/Κοχλίας (335), Modern Times (239), Ελληνικά Γράμματα (219), Σάκκουλας (211), Κέδρος (209), Καστανιώτης (208), Μίνωας (150), Λιβάνης (145), Μεταίχμιο (141) (στοιχεία ΕΚΕΒΙ).

 

Η συνολική αξία της αγοράς παρουσίασε διακυμάνσεις την εξεταζόμενη εξαετία. Πιο συγκεκριμένα η αγορά εμφάνισε αύξηση κατά 8,8% για το 2005/04 και 8,9% για το 2006/05. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού του δείγματος αυξήθηκε κατά 4,5% το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση 5,8% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2005 σε σχέση με το 2004.

 

Τόσο το μικτό και λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) παρουσίασαν άνοδο κατά 3,3%, 2,5% και 2,8% αντίστοιχα για το 2005/04. Περαιτέρω, το 2005 το περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα του 2004 (2004: 41,7, 2005: 42,2) ενώ ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης το 2005 κυμάνθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Νομίζουμε ότι μπορεί ο καθένας να καταλάβει πόσο «δύσκολα» είναι τα πράγματα για τους Έλληνες εκδότες (και βιβλιοπώλες σε πολλές περιπτώσεις) και ποια τα περιθώρια τους ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας (μισθολογικές και άλλες) των υπαλλήλων τους.

 

Φυσικά, παρά την άνθηση των επιχειρήσεών τους, η λογική και οι πρακτικές των εργοδοτών δεν έχουν αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο (παλαιότερες ΣΣΕ). Θα λέγαμε μάλιστα ότι μάλλον πιο αρνητικές είναι οι όποιες εξελίξεις στους εργασιακούς χώρους, εντασσόμενες και αυτές στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί ως προς τη θέση, τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς (βλ. τροποποιήσεις ασφαλιστικού σε Γαλλία, Ελλάδα κ.α.).

 

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου δεν εκπλήσσονται από τις τακτικές που ακολουθούνται, αφού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών έχει καταστήσει σαφείς τις θέσεις της ως προς την αξία της εργασίας μας («… οι εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου έχουν μηδαμινή συμμετοχή στην «πνευματική και πολιτιστική» διάσταση του αγαθού που λέγεται βιβλίο και η οποία ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος της στον δημιουργό του και σε ένα μικρό μόνο μέρος της στον εκδότη. Η συμβολή των εργαζομένων στην πολιτιστική διάσταση του βιβλίου είναι δύσκολο να υποστηριχθεί. Η συμβολή των πωλητών του βιβλίου στη διάδοση του πολιτιστικού αγαθού έχει βέβαια κάποια σημασία, όχι όμως μεγαλύτερη, ούτε διαφορετική από τη σημασία του να γνωρίζει ο κάθε πωλητής καλά το αντικείμενο που πωλεί και να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στον καταναλωτή τα πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του.» Παρ. 1.8 υπομνήματος ΠΟΕΒ προς τον Διαιτητή του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας, κατά τις διαπραγματεύσεις για την σύναψη Κλαδικής ΣΣΕ ΒΙΒΛΙΟΥ το 2004. Το υπόμνημα της ΠΟΕΒ προσπαθούσε να τεκμηριώσει τη άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να συμφωνήσουν στην ανάγκη σύναψης Κλαδικής ΣΣΕ, «μιας και ο βιβλιοϋπάλληλος δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο…»). 

 

Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε δεκάδες μαρτυρίες εργαζομένων στο χώρο για τις επισημάνσεις των εργοδοτών τους, σχετικά με την «τύχη τους να δουλεύουν στον προνομιακό  χώρο του βιβλίου, ενός πολιτιστικού προϊόντος…». Ή θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή το βιβλίο δεν έχει τεχνικά χαρακτηριστικά για να τα μάθει απ’ έξω ο πωλητής και να τα αραδιάζει στον πελάτη («αυτό το βιβλίο είναι 444σελίδων, τυπωμένο σε χαρτί PALATINA 100 γραμμαρίων ευρωπαϊκό»). Ο πωλητής πρέπει να ενημερώσει για το περιεχόμενο του βιβλίου, για το συγγραφέα…

Επίσης δεν κρίνεται του παρόντος να μιλήσουμε για τον τρόπο που πολλοί εκδοτικοί οίκοι αντιμετωπίζουν τον δημιουργό, κυρίως ως προς το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας του, τον οποίο στο υπόμνημά τους εξυψώνουν και τον θεωρούν τον μόνο αντάξιο ειδικής μεταχείρισης.

 

Όπως γίνεται φανερό από τις επιμέρους προτάσεις που ακολουθούν στο παρόν σχέδιο ΣΣΕ, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής, πέραν της κατοχύρωσης μισθολογικών δικαιωμάτων αδείας, επιδομάτων κ.ά., στοχεύουμε στην οριστική επίλυση ζητημάτων που μέχρι και σήμερα υποβαθμίζουν την προσφερόμενη εργασία, με όσα αυτό συνεπάγεται, τόσο μισθολογικά, όσο και στο επίπεδο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης εκ μέρους των εργοδοτών.

 

Επιλεκτικά αναφέρουμε:

Να διασαφηνιστούν και να αντιμετωπιστούν ανάλογα όλες οι ειδικότητες στις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου και να μην καλύπτονται από μία αόριστη διατύπωση (π.χ. υπάλληλοι γραφείου), που ως στόχο έχει τη μείωση της εργασίας και της ανάλογης μισθολογικής και ασφαλιστικής μεταχείρισης. Δεν μπορεί π.χ. ο οδηγός του/των αυτοκινήτου/των ενός εκδοτικού οίκου να είναι δηλωμένος ως «υπάλληλος γραφείου», να μην είναι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και να έχει μικρότερες αποδοχές απ’ ό,τι πρέπει.

Να μη γίνεται διάκριση στη χορήγηση επιδομάτων ανάλογα με την ειδικότητα, αλλά να χορηγούνται σε όλες.

Να διασφαλιστεί η οικονομική κάλυψη και η ασφάλεια των εργαζομένων με δίκυκλο.

Να προβλέπονται πρόνοιες για τους εργαζόμενους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας τους.

Να κατοχυρωθεί η συμμετοχή των εργοδοτών στα έξοδα μετακίνησης των εργαζομένων από και προς το χώρο εργασίας (κάρτες απεριορίστων διαδρομών).

Να καταργηθούν οι υπερωρίες και να καλυφθούν οι ανάγκες με την πρόσληψη προσωπικού.

Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στις αποθήκες.

Να σταματήσει η καταστρατήγηση, από ορισμένους εκδοτικούς οίκους, της θεσμικής κατάκτησης και αφορά την αγορά 12 βιβλίων το χρόνο με έκπτωση 40% για τους συναδέλφους βιβλιούπάλληλους, όπως προβλέπεται από τις ΣΣΕ του κλάδου.

 

Θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις μας δεν είναι εξωπραγματικές, όσο και αν η πλευρά των εργοδοτών θέλει να τις παρουσιάζει και να τις αντιμετωπίζει ως τέτοιες. Εξωπραγματικό και παράλογο είναι να ζει κάποιος με 700 ευρώ το μήνα, με ανασφάλεια ως προς το μέλλον του, με αναξιοπρέπεια.

 

Με βάση το παραπάνω τεκμηριωμένο πλαίσιο, είναι νομίζουμε εμφανές ότι η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις στο χώρο του ΒΙΒΛΙΟΥ έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να χορηγήσουν ικανοποιητικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις μισθολογικές και θεσμικές απαιτήσεις των εργαζομένων.   

 

 

Β. Περιεχόμενο της Συλλογικής Σύμβασης

 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο,  προτείνουμε η νέα ΣΣΕ  να περιέχει τα ακόλουθα:

 

1. ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

 

Στην παρούσα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου των σουπερ-μάρκετ, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.    Πωλητές –τριες

2.    Δειγματιστές –τριες

3.    Διορθωτές-τριες, επιμελητές –τριες

4.    Γραμματείς

5.    Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, διανομείς – courier, εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες)

6.    Λογιστές, βοηθοί λογιστές

7.    Καθαριστές –τριες

8.    Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί

9.    Οδηγοί

10. Προσωπικό Η/Υ (Προγραμματιστές –τριες, αναλυτές –τριες, χειριστές –τριες)

11. Διακοσμητές –τριες

12. Διανομείς – Couriers

13. Βοηθητικό προσωπικό

14. Εργαζόμενοι που απασχολούνται αποκλειστικά σε φωτοστοιχειοθετικές εργασίες:

       α) ως πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ),

       β) ως φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί,

       γ) ως σελιδοποιοί – γραφιστική με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ.

15. Εργατοτεχνίτες

 

Στη ΣΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ θεσμοθετούνται οι εξής νέες ειδικότητες:

 

α) βοηθητικό προσωπικό. Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες  εργαζομένων:

Καθαριστές – Καθαρίστριες, Εργαζόμενοι στα κυλικεία, Εργαζόμενοι στα καφέ/μπαρ των βιβλιοπωλείων ή των πολυχώρων.

Οι εργαζόμενοι αυτής της ειδικότητας εξισώνονται μισθολογικά με τους εργαζόμενους της ειδικότητας ΚΛΗΤΗΡΑΣ. Η προϋπηρεσία τους σε αυτές τις ειδικότητες σε οποιονδήποτε κλάδο λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται.

 β) Εργαζόμενοι που απασχολούνται αποκλειστικά σε φωτοστοιχειοθετικές εργασίες, ως i) πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), ii) φωτοστοιχειοθέτες – σελιδοποιοί, iii) ως σελιδοποιοί – γραφιστική με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ.

γ) εργατοτεχνίτης

  

Καθορισμός εννοιών αναφορικά με τους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθετικών εργασιών: Φωτοστοιχειοθεσία είναι κάθε μορφής εργασία που γίνεται πάνω στη φωτοστοιχειοθετική μηχανή και με τη φωτοστοιχειοθετική μηχανή (χαρακτηρισμός κειμένου, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειμένων, τυπογραφική διευθέτηση, φωτογράφιση, εμφάνιση). Ο εργαζόμενος που απασχολείται ή μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις εργασίες αυτές, είναι χειριστής φωτοστοιχειοθεσίας ή φωτοστοιχειοθέτησης. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για όλους τους εργαζόμενους που δια των Η/Υ (PC) επεξεργάζονται κείμενα και στην ουσία πραγματοποιούν την ίδια εργασία με ένα λίγο διαφορετικό μηχάνημα. Εν συντομία, ονομάζονται φωτοσυνθέτες-τριες γιατί το παραγόμενο προϊόν  είναι το ίδιο.

Σελιδοποίηση είναι η τοποθέτηση του προϊόντος της φωτοστοιχειοθεσίας ή μέρους του προϊόντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται επιφάνεια (σελίδα) να συμφωνεί με δοσμένο προσχέδιο (ντάμι ή κασέ). Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρονική μέθοδο. Ο εργαζόμενος που απασχολείται στην εργασία αυτή, είναι σελιδοποιός.


Πληκτρολόγηση – δακτυλογράφηση είναι η αποκλειστική απασχόληση στο γράψιμο των κειμένων. Σε κάθε επιχείρηση την ειδικότητα αυτή μπορεί να έχει μόνο ένας (1) εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) εργαζόμενους, οι δε υπόλοιποι έχουν μία από τις αμέσως παραπάνω αναφερόμενες δύο ειδικότητες, προσδιοριζόμενη από το αντικείμενο εργασίας τους.

 

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 

Ο βασικός εισαγωγικός μισθός όλων των ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ διαμορφώνεται ενιαία σε 1.400 Ευρώ (καθαρά) και διαρθρώνεται σε 19 διετή μισθολογικά κλιμάκια ετών προϋπηρεσίας.

Για τους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθετικών εργασιών, καθώς και για τους εργατοτεχνίτες διαρθρώνεται σε 13 τριετή μισθολογικά κλιμάκια ετών προϋπηρεσίας.

Επιφυλασσόμεθα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να υποβάλουμε πλήρη μισθολογικό πίνακα.

 

3.    ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

(επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος)

 

     Σε όλες τις ειδικότητες που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα ως εξής:

 

1.    Επίδομα πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ (ή άλλων ισότιμων ιδρυμάτων με αυτά) σε ποσοστό 18%. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα σε ποσοστό 18% για ΑΕΙ και 13% για ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, για τις ειδικότητες: πωλητές, δειγματιστές, διορθωτές, επιμελητές, προσωπικό γραφείου, γραμματείς, χειριστές, αναλυτές, προγραμματιστές, λογιστές, βοηθοί λογιστές).

2.    Επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5%, μετά τη συμπλήρωση 8ετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, μόνο για τις ειδικότητες: πωλητές, δειγματιστές και διακοσμητές).

3.    Επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5%. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών επιπέδου LOWER για τα Αγγλικά, ή με αντίστοιχό του αναγνωρισμένο δίπλωμα για άλλες γλώσσες. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα για την ειδικότητα του /της γραμματέα /ας και για τις ειδικότητες: πωλητές, δειγματιστές, διορθωτές, επιμελητές, εφόσον η ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται συστηματικά για την εργασία τους, π.χ. σε εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν αποκλειστικά ξενόγλωσσα βιβλία, βιβλιοπωλεία αμιγώς ξενόγλωσσα, βιβλιοπωλεία που ειδικεύονται στο ξενόγλωσσο φροντιστηριακό βιβλίο κ.λ.π.).

4.    Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται σε: α) άγαμους γονείς, β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και γ) διαζευγμένους.

5.    Χορηγείται επίδομα τέκνων  σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα ΣΣΕ, σε ποσοστό 5% επί του βασικού του κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος για το πρώτο παιδί, 7,5% για το δεύτερο και 12% για το τρίτο και πάνω. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα και σε ποσοστό 5% για τις ειδικότητες: λογιστές, βοηθοί λογιστές, φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί, οδηγοί. Για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες ισχύει 5% για κάθε τέκνο μετά το 2ο).

Οι ρυθμίσεις της από 7.7.2008 ΣΣΕ για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων των υπαγόμενων στην παρούσα συμπληρώνονται ως εξής:

Το επίδομα των τέκνων χορηγείται και στις άγαμες, διαζευγμένες ή σε χηρεία εργαζόμενες/ -νους, εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών. Ο/η σύζυγος δικαιούται το επίδομα τέκνων και όταν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι ο/η σύζυγος δε λαμβάνει ήδη τέτοιο επίδομα απ’ αυτόν. Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Εάν τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η επιδότηση παρατείνεται μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τέλος, εάν τα τέκνα πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (εσωτερικού ή εξωτερικού), η χορήγηση του επιδόματος τέκνων παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκούν οι μεταπτυχιακές σπουδές μετά από σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

 

 

 

   Σε επιμέρους ειδικότητες που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα ως εξής:  

 

1.      Επίδομα επικίνδυνης εργασίας Υπαλλήλων Εξωτερικών Εργασιών σε ποσοστό 10% σε όσους υπαλλήλους κάνουν χρήση αυτοκινήτου και δεν είναι ΟΔΗΓΟΙ. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα, μόνο για τη χρήση δικύκλου, για τις ειδικότητες πωλητές, δειγματιστές και προσωπικό γραφείου). Να ισχύσει για αυτές τις ειδικότητες και για τη χρήση αυτοκινήτου.

2.      Επίδομα οθόνης σε ποσοστό 15% και για τις ειδικότητες: πωλητές, προσωπικό γραφείου, διορθωτές, επιμελητές, εφόσον κάνουν χρήση Η/Υ. (Κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα για τις ειδικότητες: αναλυτές και προγραμματιστές μηχανογράφησης, ενώ για την ειδικότητα χειριστές Η/Υ υπάρχει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%. Επίσης, στις ειδικότητες λογιστές και βοηθοί λογιστές το επίδομα οθόνης μπορεί να ενοποιηθεί με το υπάρχον σήμερα επίδομα λογιστικής μηχανής που ανέρχεται σε ποσοστό 15%).

3.      Επίδομα ειδικών συνθηκών (ή Ανθυγιεινής Εργασίας) σε ποσοστό 10%:

α.) σε όσους υπαλλήλους κάνουν χρήση δικύκλου (πωλητές, δειγματιστές, εισπράκτορες, υπάλληλοι γραφείου)

β.) καθαριστές -τριες

γ.) οδηγούς

δ.) αποθηκάριους

ε.) φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωρούς

4.    Το επίδομα ισολογισμού των λογιστών και βοηθών λογιστών ορίζεται ίσο με ένα μισθό και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.  Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.  

5.      Επίδομα 7% επί του κατώτερου βασικού μισθού για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στις ειδικότητες όσων εργάζονται σε φωτοστοιχειοθετικές εργασίες (πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), φωτοστοιχειοθέτες – σελιδοποιοί, σελιδοποιοί – γραφιστική με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ), καθώς και για τους εργατοτεχνίτες.

 

4. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ για επιμέρους ειδικότητες:

 

1.) Στους ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΣ που εργάζονται εκτός έδρας (ή και εκτός έδρας) χορηγείται για κάθε ημέρα εργασίας εκτός έδρας το ποσό των 80 ευρώ για έξοδα διατροφής εφόσον διανυκτερεύουν, και 40 ευρώ εάν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά, για ενοικίαση αυτοκινήτου ή δικύκλου, για βενζίνη εάν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί δικό του αυτοκίνητο κ.λ.π., και για τα οποία εκδίδονται τιμολόγια ή αποδείξεις, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη. Η πέραν του 8ωρου απασχόληση των δειγματιστών, όταν εργάζονται εκτός έδρας, πρέπει να αμείβεται υπερωριακά. 

2.) Όλες οι πρόσθετες αμοιβές που χορηγούνται στους δειγματιστές (ποσοστά επί των πωλήσεων, μπόνους κ. ά.) πρέπει να καταβάλλονται νόμιμα.

3.) Χορηγείται ποσό για αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (αδιάβροχο – αντιανεμικό μπουφάν, αδιάβροχο παντελόνι, αδιάβροχες μπότες, γάντια, κράνος κλπ) στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν δίκυκλο. Μετά την παρέλευση 3ετίας το ποσό αυτό χορηγείται εκ νέου για την αντικατάσταση – ανανέωση αυτού του εξοπλισμού. Ο αποκτηθείς εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο και όχι στην επιχείρηση. Για την χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας ΣΣΕ το ποσό ορίζεται σε 600,00 ευρώ. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος εξωτερικός υπάλληλος δικαιούται αυτό το ποσό ακόμη και αν του έχει χορηγηθεί από προηγούμενο εργοδότη του.

4.) Για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν δίκυκλο δικής τους ιδιοκτησίας, η επιχείρηση  υποχρεούται να:

– Καλύπτει όλα τα έξοδα για βενζίνη, σέρβις και ανταλλακτικά. Αυτό μπορεί να γίνεται με αποδείξεις και τιμολόγια που θα κόβονται από συγκεκριμένα βενζινάδικα και συνεργεία.

– Χορηγεί μηνιαία αποζημίωση («ενοίκιο») ύψους 50,00 ευρώ, για την παροχή και χρήση του δικύκλου. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται για τη γενικότερη φθορά του δικύκλου, που ο εργαζόμενος παρέχει και χρησιμοποιεί κατά την εργασία του.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η μηνιαία αποζημίωση («ενοίκιο») προσμετράται στον υπολογισμό της αποζημίωσης για απόλυση.

Η μηνιαία αποζημίωση («ενοίκιο») χορηγείται πέρα από το ποσό με το οποίο η κάθε εταιρεία πρέπει να καλύπτει τα έξοδα για βενζίνη, σέρβις και ανταλλακτικά για το δίκυκλο.  

Ασφαλίζει το όχημα κατά παντός κινδύνου με δικαιούχο της αποζημίωσης τον ιδιοκτήτη απευθείας.

– Πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας.

– Καλύπτει νομικά και οικονομικά τον εργαζόμενο στις περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν την παράνομη στάθμευση και παρουσία στο πεζοδρόμιο.

– Βγάλει άδεια παρελκομένου από το Υπουργείο Συγκοινωνιών όταν τοποθετούνται κουτιά στα δίκυκλα.

– Ασφαλίζει νομικά και αστικά τους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με το κουτί. 

5.) Χορηγείται ένα επιπλέον ρεπό ανά δίμηνο στους εργαζόμενους που εργάζονται με δίκυκλο και στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν Η/Υ.

6.) Αναγνωρίζεται η υπαλληλική ιδιότητα στους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, γραφίστες, πληκτρολόγους – δακτυλογράφους και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους καταβάλλεται αποζημίωση υπαλλήλου (του Ν.2112/1920).

7.) Ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους εργαζόμενους σε φωτοστοιχειοθετικές εργασίες αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος εργασίας από την πρώτη ημέρα απασχόλησης σε μία από τις ανωτέρω ειδικότητες στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών. 

8.) Για τους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία ως χειριστών λινοτυπίας ή μονοτυπίας.

9.) Για τους εργαζόμενους με την ειδικότητα της πληκτρολόγησης – δακτυλογράφησης, γραφίστα, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως χειριστών (δακτυλογράφων) Η/Υ σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

 

5. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ για όλες τις ειδικότητες:

 

1.) Οι ημέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε (5) την εβδομάδα, οι δε ώρες εργασίας ορίζονται σε 7 ημερησίως και 35 εβδομαδιαίως με συνεχές ωράριο εργασίας.

2.) Χορηγείται ετήσια άδεια 5 εβδομάδων σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργοδότη και προϋπηρεσίας.

3.) Χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών από τον εργοδότη σε όσους εργαζόμενους μετακινούνται από και προς την εργασία τους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τη χορήγησή της απαιτείται έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς την επιχείρηση.

4.) Το επίδομα αδείας ορίζεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό.

5.) Το Δώρο του Πάσχα ορίζεται σε έναν (1) μισθό.

6.) Είμαστε αντίθετοι με την υπερεργασία και τις υπερωρίες. Αν υπάρχει ανάγκη υπερωριών, οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.

Σε περίπτωση υπερεργασίας ή υπερωρίας -που θα γίνεται μόνο τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου- το ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 100%.  

7.) Η προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες καθορίζεται στο 100%.

8.) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

9.) Χορηγείται 24ωρη άδεια (αιμοδοτική) σε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν αίμα. Η αιμοδοσία βεβαιώνεται με έγγραφο που προσκομίζει ο εργαζόμενος και το οποίο του χορηγείται από το νοσοκομείο. Η άδεια αυτή της μίας μέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν. 539/1945. Χρήση αδείας για αιμοδοσία δεν μπορεί να γίνει παραπάνω από τρεις φορές το χρόνο.

10.) Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, τριάντα (30) λεπτών διάλειμμα το οποίο θεωρείται κανονικά ως χρόνος εργασίας.

11.) Χορηγείται άδεια γάμου επτά (7) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

12.) Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες, με αποδοχές, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

13.) Χορηγείται άδεια τοκετού στις εγκύους εργαζόμενες διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων που κατανέμεται πριν και μετά τον τοκετό.

14.)  Άδεια θηλασμού (φροντίδας παιδιού): Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες  και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

– Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

– Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
– Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

– Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

15.) Για νυχτερινή εργασία κατά το ωράριο 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. η προσαύξηση καθορίζεται κατά 50%.

16.) Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

17.) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

18.) Για τις μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

19.) Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν κατά την απογραφή εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους (1/25 του μισθού) κατά 100%. Αν η απογραφή γίνει Κυριακή ή αργία η προσαύξηση είναι 200%. Αν η απογραφή ξεπεράσει τις 8 ώρες ο εργαζόμενος πρέπει να πληρωθεί κανονικά υπερωρία, υπολογισμένη βάσει του προσαυξημένου ημερομισθίου. Σχετικά με την αναπλήρωση του χρόνου ξεκούρασης (ημέρα που θα δοθεί το ρεπό) ισχύει ό,τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΙΚΑ – ΤΕΑΥΕΚ, μπορούν να παραβρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Δ.Σ. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και της ΓΣΕΕ.

      

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

    α.) Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.

    β.) Οι διατάξεις των Δ. Α. 55/2004 και 49/2005 για τον κλάδο του ΒΙΒΛΙΟΥ, οι όροι της από 1.8.2006 ΣΣΕ ΒΙΒΛΙΟΥ, οι όροι της από 7.7.2008 ΣΣΕ ΒΙΒΛΙΟΥ, καθώς και οι όροι και οι διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και Δ. Α. του κλάδου του ΕΜΠΟΡΙΟΥ και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

    γ.) Για τους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθετικών εργασιών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 23.6.2008 ΣΣΕ των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι – φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί – γραφίστες στις εκδοτικές – βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που υπογράφτηκε από τις εργοδοτικές οργανώσεις (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών -ΠΟΕΒ, Σύνδεσμο Εκδοτών ΒιβλίουΣΕΚΒ, Σύνδεσμο Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων Ελλάδος -ΣΕΜΕΕ) και τις εργατικές οργανώσεις (Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων). 

    δ.) Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λ.π. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

    ε.) Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Ι.Υ.Ε.). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.

στ) Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε αρχίζει από 1/1/2009.

 

Κύριοι,

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για τη ΣΣΕ του 2009 είναι εύλογες και αιτιολογημένες και αντιστοιχούν στις συσσωρευμένες ανάγκες και τα άλυτα μισθολογικά και θεσμικά προβλήματα που έχει κληρονομήσει κάθε συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων του κλάδου. Επιφυλασσόμαστε κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων να σας αναπτύξουμε ειδικότερα τις προτάσεις και τα επιχειρήματά μας.

Παρακαλούμε να ορίσετε τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σας και σας πληροφορούμε ότι τη διαπραγματευτική ομάδα της Ομοσπονδίας μας θα αποτελέσουν οι:  Μεταξία Στεκουλέα, Θάνος Βασιλόπουλος, Νίκος Κοτσοβός, ΄Αγγελος Ντόβας, Πάνος Κυριακούλιας, Μαρία Τσαγκατάκη, Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, μέλη Διοίκησης της ΟΙΥΕ αντίστοιχα, καθώς και Σταμπουλή Κατερίνα, Γκόβας Δημήτρης, ………… και ………….., ως εκπρόσωποι του Σωματείου μέλους μας με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής».

 

Προτείνουμε η πρώτη συνάντηση των απευθείας διαπραγματεύσεων να γίνει την ….. Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 14.00 στα γραφεία της ΟΙΥΕ, Ψαρών 2 (2ος όροφος) & Αγίου Κωνσταντίνου, πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, Αθήνα.   

 

*************

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα πρόσκληση σε όσους απευθύνεται, γνωρίζοντάς τους και τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσης.

 

Για την Ο.Ι.Υ.Ε.

   Η Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ                                                     ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: